SQLite trong Android (phần 2) sử dụng SQLiteOpenHelper

SQLiteOpenHelper trong Android

Mặc dù bạn vẫn có thể sử dụng cách kết nối, truy vấn dữ liệu như ở ví dụ trước Sử dụng SQLite trong Android, tuy nhiên với lớp SQLiteOpenHelper giúp việc tập trung hoá code, quản lý – tạo / nâng cấp DB rõ ràng hơn.

Bạn chỉ cần triển khai lớp SQLiteOpenHelper và viết các lệnh tập trung CRUD trên các bảng dữ liệu quản lý. Trong đối tượng triển khai SQLiteOpenHelper nếu muốn có SQLiteDatabase thì gọi các phương thức:

Triển khai tối thiểu SQLiteOpenHelper tham khảo đoạn code sau:

Ví dụ SQLiteOpenHelper

Tiến hành cải tiến ví dụ phần trước, Sử dụng SQLite trong Android, mọi thao tác với DB sẽ tập trung ở lớp triển khai SQLiteOpenHelper có tên ProductDbHelper, nôi dung như sau:

Khi áp dụng, trong các Activity tạo ra đối tượng dạng:

Ví dụ khi nạp các sản phẩm trong MainActivity, phiên bản loadDbProduct giờ trở thành

Toàn bộ code ví dự lưu tại android-sqlite-example2

Bài viết khác

Hồ Diên Lợi
Đến với CNTT là tình cờ, tuy nhiên khi đã tham gia rồi thì mới biết đây chính là đam mê, hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ qua, để chia sẽ đam mê công nghệ đến nhiều người hơn!

DANH SÁCH BÀI HỌC