Sử dụng CheckBox trong lập trình Android

CompoundButton

CompoundButton là một lớp cơ abstract mở rộng từ TextView (Button), từ lớp này nó được mở rộng để xây dựng các View là: CheckBox, RadioButton, Switch, ToggleButton

Các lớp mở rộng CheckBox, RadioButton, Switch, ToggleButton lưu lại các thuộc tính, ứng xử tương tự như TextView, Button nhưng có thêm hai trạng thái là checked và unchecked

Một số thuộc tính, phương thức chung cho CheckBox, RadioButton, Switch, ToggleButton

Trong XML

 • android:checked thiết lập trạng thái checked, unchecked với giá trị “true” hay “false”
 • android:button để gán Drawable vào View (vẽ trạng thái cho CheckBox, RadioButton …)
 • android:buttonTint để gán màu Tint

Trong code Java

 • isChecked() để kiểm tra trạng thái là checked (true) hay unchecked (false)
 • setOnCheckedChangeListener bắt sự kiện khi trạng thái (checked/unchecked) chuyển đổi:

CheckBox

Lưu ý khi sử dụng CheckBox nó có các thuộc tính tương tự TextView, Button

Triển khai CheckBox trong XML

Code Java

Ví dụ về CheckBox

layout/activity_main.xml

MainActivity.java

Một số tùy biến với CheckBox

 • Tùy chọn hình vẽ CheckBox với android:draw

  Giả sử có 2 tài nguyên hình ảnh vẽ trạng thái check và uncheck:  và  với tên drawable/checkbox_empty và drawable/checkbox_check lúc đó có thể tạo ra một selector như sau

  drawable/checkbox_custome.xml


  Gán cho CheckBox muốn sử dụng selector này như sau:

Bài viết khác

Hồ Diên Lợi
Đến với CNTT là tình cờ, tuy nhiên khi đã tham gia rồi thì mới biết đây chính là đam mê, hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ qua, để chia sẽ đam mê công nghệ đến nhiều người hơn!

DANH SÁCH BÀI HỌC