Sử dụng tập tin dùng chung

Để hạn chế các đoạn mã lệnh được lặp đi lặp lại tại nhiều vị trí hoặc nhiều trang khác nhau do đó chúng ta cần chuyển đoạn mã về một tập tin nào đó, khi nào cần thì chỉ dùng hàm gọi ra. Bên cạnh đó, sử dụng tập tin khác và gọi vào để đoạn mã lớp có thể tách thành những đoạn ngắn hơn, dễ quản lý và dễ chỉnh sửa.

Hàm require()

Hàm require() dùng để gọi nội dung của một tập tin vào trang web và được xem như là nội dung của trang web, do dó khi nội dung tập tin được gọi vào bị lỗi thì trang web sẽ xuất hiện báo lỗi.

Cú pháp: require(“đường dẫn đến tập tin”);

Trong đó:

Đường dẫn đến tập tin cần gọi phải đúng, nếu không đúng sẽ xẩy ra lỗi.

Ví dụ:

Tập tin: chao.php

Tập tin gọi lại tập tin dùng chung:home.php

Hàm include()

Hàm include() tương tự cũng có cách sử dụng tương tự require(). Tuy nhiên, chúng có một điểm khác nhau cần phải lưu ý đó là khi nội dung bị lỗi thì dùng require() sẽ xuất hiện thông báo lỗi, trong khi đó dùng include() sẽ chỉ xuất hiện cảnh báo.

Cú pháp: include(“đường dẫn đến tập tin”);

Ví dụ: Giải phương trình ax2+bx+c=0

Hàm require_once() và hàm include_once()

Hàm require_once() và include_once() là hai dạng biến đổi của hàm require() và include().

Hàm include và require có thể gọi tập tin dùng chung vào trang web nhiều lần và nội dung đó sẽ xuất hiện nhiều lần, trong khi đó include_once và require_once nếu gọi tập tin nhiều lần thì chỉ có một lần nội dung tập tin xuất hiện và đó là lần gọi đầu tiên

Ví dụ:

Tập tin xuat.php

Tập tin ltphp.php

Tập tin: filegoichung1.php

Kết quả: “Lập trình web Lập trình web với PHP”

Tập tin: filegoichung2.php

Kết quả: “Lập trình web với PHP”

Sự khác nhau giữa include và require

– Hàm include() và include_once() lấy tất cả text trong file đã chỉ định và sao chép chúng vào trong file có sử dụng hàm include hay include_once(). Nếu có bất kì vấn đề gì trong quá trình nạp file, thì hàm include() hay include_once() sinh ra một cảnh báo nhưng script vẫn tiếp tục thực thi.

– Hàm require() và require_once() lấy tất cả text trong file đã chỉ định và sao chép chúng vào file có sử dụng hàm require hay require_once(). Nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra trong quá trình nạp file thì hàm require() hay require_once() sinh ra một lỗi nghiêm trọng (Fatal Error) và ngăn chặn sự thực thi của script.

Vì vậy không có sự khác nhau nào giữa require() và include() ngoài việc chúng xử lý các điều kiện lỗi. Chúng tôi khuyên khích bạn sử dụng hàm require() thay cho include(), bởi vì script không nên tiếp tục thực thi nếu các file bị mất hay sai tên.

Học PHP Cơ bản