Các phương thức xử lý mảng trong JavaScript

Thuộc tính Mô tả Xem chi tiết constructor length prototype Phương thức Mô tả Xem chi tiết concat() every() fill() filter() find() findIndex() forEach() indexOf() isArray() join() lastIndexOf() map() pop() push() reduce() reduceRight() reverse() shift() slice() some() sort() splice() toString() unshift() valueOf()

Các phương thức xử lý chuỗi trong JavaScript

1 Danh sách các hàm xử lý chuỗi Phương thức Mô tả charAt() Trả về ký tự nằm tại một vị trí được xác định trong chuỗi charCodeAt() Trả về giá trị Unicode của ký tự nằm tại một vị trí được xác định trong chuỗi concat() Nối hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau […]

Các phương thức & thuộc tính của đối tượng Navigator

– Đối tượng navigator chứa các thông tin về trình duyệt của người dùng, ví dụ như: Tên mã của trình duyệt, tên trình duyệt, thông tin phiên bản của trình duyệt, ngôn ngữ của trình duyệt, nền tảng trình duyệt, …. – Với việc truy cập vào các thuộc tính và phương thức của […]

Các phương thức & thuộc tính của đối tượng History

– Đối tượng history chứa thông tin về lịch sử truy cập các trang web của cửa sổ trình duyệt hiện tại. – Đối tượng history cung cấp ba phương thức chính: Phương thức Mô tả back() Quay lại trang được truy cập trước trang hiện tại forward() Tới trang được truy cập sau trang […]

Các phương thức & thuộc tính của đối tượng Location

– Đối tượng location chứa các thông tin của URL hiện tại (URL của trang web mà bạn đang truy cập). – Với việc truy cập vào các thuộc tính của đối tượng location, ta có thể lấy được những thông tin của URL hiện tại như: giao thức, tên máy chủ, tên đường dẫn, […]

Phương thức setTimeout() và setInterval() trong JavaScript

Bạn có bao giờ tự đặt ra câu hỏi “Làm thế nào để thiết lập thời gian thực thi của một hàm”? Nếu có, thì bài hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những kiến thức để giải đáp thắc mắc xoay quanh vấn đề trên. Phương thức setTimeout() Phương thức setTimeout() […]

Phương thức alert() confirm() prompt() trong JavaScript

Phương thức alert() Phương thức alert() dùng để hiển thị một hộp thoại thông báo đến người dùng. Cú pháp: alert(“Nội dung muốn thông báo”);

Đối tượng Navigator trong JavaScript

– Đối tượng navigator chứa các thông tin về trình duyệt của người dùng, ví dụ như: Tên mã của trình duyệt, tên trình duyệt, thông tin phiên bản của trình duyệt, ngôn ngữ của trình duyệt, nền tảng trình duyệt, …. – Với việc truy cập vào các thuộc tính và phương thức của […]

Đối tượng Location trong JavaScript

1) Các thành phần cơ bản của một URL – Ví dụ, nếu chúng ta có một URL như sau: http://dienloi.com/javascript/thong-tin-tai-khoan.html?user=nguyenthanhnhan&year=1993#part5 – Thì URL đó sẽ có 5 thành phần cơ bản là: Thành phần Giá trị Mô tả (nếu có) Giao thức http: Tên máy chủ dienloi.com Tên đường dẫn /javascript/thong-tin-tai-khoan.html Chuỗi truy vấn […]

Đối tượng Screen trong JavaScript

– Đối tượng screen chứa đựng các thông tin về màn hình của người dùng. – Với đối tượng screen, ta có thể xác định được chiều cao, chiều rộng, độ phân giải màu sắc màn hình của người dùng. – Dưới đây là danh sách các thuộc tính của đối tượng screen. Thuộc tính […]

Từ dành riêng (Reserved Words) trong JavaScript

Từ dành riêng (Reserved Words) trong JavaScript – Từ dành riêng là những từ hệ thống, ta không thể sử dụng chúng để đặt tên cho biến, hàm, đối tượng, …. – Dưới đây là danh sách các từ dành riêng: abstract arguments await* boolean break byte case catch char class* const continue debugger default […]

Thủ thuật giúp cải thiện hiệu suất chương trình

– Trong JavaScript, khi chúng ta muốn xây dựng một chương trình để thực hiện một công việc nào đó thì chúng ta có rất nhiều giải thuật để xây dựng chương trình đó. Tuy nhiên, mỗi giải thuật sẽ mang lại một hiệu suất (tốc độ hoàn thành công việc) khác nhau. – Ví […]

Khuôn khổ trình bày mã lệnh JavaScript

– Trong JavaScript, vấn đề mẫu mã “trình bày mã lệnh” rất đa dạng. – Ví dụ: Bên dưới là hai đoạn mã với cùng một chức năng, nhưng chúng lại có cách trình bày khác nhau về số lượng khoảng trắng, xuống dòng, ….

Chế độ nghiêm ngặt (Strict Mode) trong JavaScript

– Khi trình duyệt thực thi một chương trình JavaScript, nó sẽ bỏ qua những lỗi lặt vặt Ví dụ – Trong đoạn mã bên dưới, câu lệnh str = “Lập Trình Web” có thể được hiểu theo hai nghĩa: (1) Khai báo biến str với giá trị là chuỗi Lập Trình Web. (2) Gán […]

Thuật ngữ “Hoisting” trong JavaScript

1) Hoisting là gì !? – “Hoisting” là hành động mặc định của JavaScript, nó sẽ di chuyển những câu lệnh khai báo tên biến lên vị trí đầu tiên trong phạm vi (lên đầu tập tin hiện tại hoặc lên đầu hàm hiện tại) Ví dụ: – Chúng ta có một đoạn mã như […]

Cách tìm và sửa những câu lệnh bị lỗi

– Trong một chương trình JavaScript, các câu lệnh được thực thi lần lượt theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nếu một câu lệnh bị lỗi thì tất cả những câu lệnh còn lại (nằm phía sau câu lệnh bị lỗi) sẽ không được thực thi và trên màn hình không hiển thị bất […]

Các lệnh xử lý lỗi trong JavaScript

– JavaScript cung cấp cho ta bốn loại lệnh dùng để kiểm soát và xử lý lỗi: try, catch, throw, finally 1) Lệnh “try” và “catch” trong JavaScript – Như chúng ta đã biết: Khi thực thi một đoạn mã JavaScript, nếu một câu lệnh nào đó bị lỗi thì việc thực thi sẽ kết […]