Cookie trong PHP

Trong bài này giới thiệu về cookie trong PHP, Cookie được sử dụng để xác định thông tin của người dùng. Cookie là các text file lưu giữ trên Client và chúng được giữ với mục đích là theo dõi. PHP hỗ trợ các HTTP Cookie. Khai báo cookie Dùng hàm setcookie() để khai báo […]

Session trong PHP

Trong bài này chúng tôi giới thiệu về session trong PHP, Session tạo ra một tập tin trong một thư mục tạm thời trên Server, nơi đã đăng kí các biến session và các giá trị của chúng được lưu trữ. Dữ liệu này sẽ có sẵn cho tất cả các trang trên site trong […]

Xử lý Upload tập tin lên Server trong PHP

Trong hầu hết các ứng dụng web, thông thường người dùng có thể upload file lên server. Đối với ứng dụng web xây dựng bằng ngôn ngữ PHP chúng ta cũng có thể xây dựng cho người dùng upload file lên server. Các bước upload file Bưới 1: Tạo form upload file: <form id=”file” action=”upload_file.php” […]

Làm việc với tập tin trong PHP

Dữ liệu được xuất lên web có thể được truy xuất từ cơ sở dữ liệu hoặc có thể truy xuất từ tập tin như: .txt, .xml,… Để mở một tập tin, chúng ta cần xác định chế độ mở. Có 3 tùy chọn cho chế độ mở file: Mở file ở chế độ read […]

Làm việc với thư mục trong PHP

Trong bài này, chúng tôi sẽ nói về làm việc với thư mục trong PHP như: Tạo thư mục, xóa thư mục, kiểm tra thư mục, mở, đọc thư mục

Sử dụng tập tin dùng chung

Để hạn chế các đoạn mã lệnh được lặp đi lặp lại tại nhiều vị trí hoặc nhiều trang khác nhau do đó chúng ta cần chuyển đoạn mã về một tập tin nào đó, khi nào cần thì chỉ dùng hàm gọi ra. Bên cạnh đó, sử dụng tập tin khác và gọi vào […]

Xử lý form trong PHP

Form là một thành phần của trang web. Người dùng trao đổi thông tin với Server thông qua form. Trên form có rất nhiều đối tượng khác nhau (textField, Textarea, Button, RadioButton, CheckBox, List/Menu). Các thuộc tính cơ bản của thẻ(tag) form: name: tên form action: hành động method: phương thức vị trí: _top, _parent, […]

Lập trình hướng đối tượng trong PHP

Chúng ta có thể tưởng tượng rằng vũ trụ được tạo từ các đối tượng khác nhau như mặt trời, mặt trăng, trái đất, … Theo cách tương tự, bạn có thể tưởng tượng chiếc xe hơi được tạo từ các đối tượng khác nhau như bánh xe, bánh lái, cần sang số, … Theo […]

Thư viện hàm ngày giờ

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số hàm cơ bản xử lý ngày giờ trong lập trình web với PHP. Hàm checkdate ($month , $day, $year ) Hàm kiểm tra ngày nhập vào có hợp lệ không? Trong đó: Hàm trả về giá trị đúng hoặc sai. $month, $day, $year: […]

Thư viện hàm số trong PHP

Trong bài này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số hàm xử lý số cơ bản trong lập trình PHP đã định nghĩa sẵn.

Thư viện hàm chuỗi trong PHP

Cũng giống như các ngôn ngữ khác, ngôn ngữ lập trình web PHP cũng cung cấp cho người lập trình những hàm đã được định nghĩa sẵn. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu một số hàm xử lý chuỗi cơ bản và thường sử dụng. Hàm ltrim(str [,char] ) Xoá khoảng trắng từ bên […]

Xây dựng hàm trong PHP

Hàm là tập hợp các lệnh để giải quyết một vấn đề nhỏ trong lập trình PHP, ngoài ra hàm còn có ý nghĩa chia nhỏ đoạn mã để hoặc tránh lặp đi lặp lại mã lệnh. Cấu trúc của hàm function tenham(<danh sách tham số>) { //Mã lệnh PHP [return <giá trị>;] } Ví […]

Mảng trong PHP

Mảng nói chung là một biến đặc biệt, nó bao gồm một dãy các ô nhớ có nhiều ô nhớ con cho phép biểu diễn thông tin dạng danh sách trong thực tế. Các phần tử mảng có thể có kiểu dữ liệu khác nhau. Trong lập trình web PHP, mang có 3 loại mảng […]

Vòng lặp trong PHP

Vòng lặp trong PHP được sử dụng để thực thi cùng một khối code một số lần nào đó đã xác định. PHP hỗ trợ 4 kiểu vòng lặp sau 1. Vòng lặp for Vòng lặp for thường được dùng khi chúng ta biết trước số lần lặp, biến đếm chạy trong khoảng giới hạn […]

Câu lệnh lựa chọn switch

Trong trường hợp có nhiều điều kiện xẩy ra. Trong trường hợp muốn so sánh giá trị của biến với biểu thức, và đối với mỗi giá trị này sẽ có những xử lý khác nhau thì ta dùng switch … case. Cú pháp: switch (<biểu thức>) { case <giá trị 1> : // khối […]

Câu lệnh if … else trong PHP

Câu lệnh điều kiện if được sử dụng để thực thi một hoặc một số câu lệnh khi một điều kiện cho trước trả về giá trị đúng. Câu lệnh if trong lập trình web PHP được phân thành 3 dạng Dạng 1: Câu lệnh if dạng khuyết Nếu điều kiện đúng thì thực hiện […]

Hàm kiểm tra giá trị trong PHP

Trong lập trình PHP, Việc kiểm tra tính hợp lệ của biến trước khi thực thi là điều vô cùng quan trọng, lý do là vì bạn không thể kiểm soát được người dùng sẽ thao tác, nhập cái gì để đưa lên server xử lý. 1. Hàm isset() Hàm này có thể dùng để […]