Tài nguyên Drawable (5) ảnh LayerDrawable trong Android

Tài nguyên LayerDrawable <layer-list>

LayerDrawable là loại Drawable mà nó chứa nhiều phần tử <item> bên trong, mỗi phần tử này biểu diễn một Drawable, chúng tạo thành một lớp hình ảnh. Kết quả vẽ tất cả các lớp đó theo thứ tự là hình ảnh cuối cùng của LayerDrawable

Cú pháp xml tạo ra LayerDrawable như sau:

Thuộc tính của <item> trong LayerDrawable

<item> (lớp) của LayerDrawable bên trong nó có chứa phần tử con là bất kỳ loại Drawable nào đã biết như bitmap, vector … và có thể thiết lập các thuộc tính như sau:

Thuộc tính Ý nghĩa
android:bottom
android:top
android:left
android:right
Khoảng cách căn lề về các phía dưới, trên, trái, phải của Layer ví dụ: android:bottom=”10dp”
android:paddingBottom
android:paddingTop
android:paddingLeft
android:paddingRight
Khoảng padding theo từng phía các cạnh
android:width Thiết lập chiều rộng của Layer
android:width Thiết lập chiều cao của Layer

Ví dụ LayerDrawable

Có các hình ảnh: face.png flower1.png flower2.png , tải về copy vào thư mục drawable của dự án (nó đã trở thành BitmapDrawable). Giờ ta sẽ tạo ra một LayerDrawable kết hợp từ 3 hình ảnh đó

Tạo file drawable/bglayer.xml

Và đây là kết quả khi sử dụng nó làm nền

Bài viết khác

Hồ Diên Lợi
Đến với CNTT là tình cờ, tuy nhiên khi đã tham gia rồi thì mới biết đây chính là đam mê, hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ qua, để chia sẽ đam mê công nghệ đến nhiều người hơn!

DANH SÁCH BÀI HỌC