Tạo bài viết mới trong WordPress

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn tạo bài viết mới trong WordPress. Để bắt đầu tạo một bài viết bạn đăng nhập admin, vào Posts > All Posts > Add New, Hay Posts > Add New.

1. Hướng dẫn tạo bài viết mới trong WordPress

Trong phần Add New Post, bạn cần quan tâm 3 vùng.

Tạo-bài-viết-mới-trong-WordPress-2


1 Title bài viết.

2 Nội dung bài viết.

3 Các cấu hình của bài viết, Mặc định bao gồm Publish, Format, Categories, Tags, Featured Image.

Ngoài ra, Để thêm các cấu hình, Bạn có thể vào Screen Options để cài đặt.

Tạo-bài-viết-mới-trong-WordPress-3


2. Hướng dẫn cấu hình bài viết

1. Publish
Save Draft : Lưu tạm vào Nháp, Bạn có thể dùng chức năng này để lưu tạm, khi khác mở ra viết tiếp giống như email vậy, WordPress cũng hỗ trợ Save tự động.

Preview : Xem thử bài viết bạn viết.

Publish immediately : Chức năng này dùng để hẹn giờ đăng, sau khi viết, nếu bạn chưa muốn đăng ngay có thể hẹn thời gian để đăng.

Nút Publish : Để đăng bài

2. Format
Kiểu bài đăng.

3. Categories
Xếp bài đăng vào categorie cụ thể, Những bài viết sau mình sẽ trình bày vấn đền này.

4. Tags
Thêm tag. Cũng tương tự như categories.

5. Featured Image
Một chức năng khá hay của WordPress, giúp hiển thị ảnh đại diện của bài viết.

Học Wordpress