Thẻ liên kết trong HTML

Liên kết được sử dụng phổ biến trong hầu hết các website, giúp người sử dụng có thể di chuyển qua các trang khác nhau, mặc định khi đưa chuột vào liên kết mũi tên chuột sẽ trở thành bàn tay.

Cú pháp: <a href=”url”>ClickLink</a>

Trong đó:

href: chỉ rõ địa chỉ đích đến url, trong đó url có một số dạng sau

+ Liên kết nội: Khi ClickLink sẽ cuộn trang web đến một điểm neo(Anchor) nào đó

Ví dụ:

+ Liên kết Base Link trong HTML: Khi bạn liên kết tài liệu HTML với cùng một trang web, nó không yêu cầu một địa chỉ URL đầy đủ cho tất cả mọi link. Bạn có thể từ bỏ nó nếu bạn sử dụng thẻ <base> trong phần tiêu đề tài liệu. Thẻ này được sử dụng để cung cấp một đường link cơ sở cho tất cả các link. Vì thế, trình duyệt sẽ xâu chuỗi các đường link liên quan với đường link cơ sở và sẽ làm cho nó thành một đường link đầy đủ.

Ví dụ:

+ Liên kết ra bên ngoài: Các trang bên ngoài có thể được tham chiếu với một URL đầy đủ hoặc với một đường dẫn liên quan đến trang web hiện tại.

Ví dụ:

ClickLink: Có thể là văn bản(text), hình ảnh(image), vùng hình ảnh(area)

Ví dụ:

 

Học HTML