Thẻ nhúng Javascript trong HTML

JavaScript là gì?

JavaScript (JS) là một ngôn ngữ lập trình phía client: mã được thực thi bởi trình duyệt của người dùng, sau khi trang web gửi về từ server.

JavaScript được sử dụng để tạo ra các trang web có tính tương tác:

Chèn nội dung động vào trang web

Đáp ứng lại các thao tác của người dùng

Lấy thông tin từ máy tính người sử dụng

Thực hiện tính toán trên máy tính người sử dụng

Tạo các ứng dụng, chức năng cho trang web

….

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến bậc nhất thế giới, và là một trong ba ngôn ngữ (HTML, CSS, JavaScript) mà tất cả lập trình viên web nhất định phải học.

JavaScript được nhúng vào trang web để kết hợp với HTML/CSS.

Lưu ý: Java và JavaScript là hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau.

Với JavaScript ta có thể làm được những gì?

Ứng dụng của JavaScript đối với trang web là vô cùng đa dạng, khó mà đong đếm được.

Để nhúng mã lệnh Javascript ta sử dụng thẻ <script>, có 2 cách chèn mã lệnh vào trang web.

Cách 1: Viết mã lệnh trên trang HTML bằng thẻ <script>

Ví dụ:

Cách 2: Mã javascript được viết trên một tập tin có phần mở rộng .js

Ví dụ:

Chú ý: Không thể kế hợp 2 cách trên làm một

Ví dụ này là SAI

 

Học HTML