Thư viện hàm chuỗi trong PHP

Cũng giống như các ngôn ngữ khác, ngôn ngữ lập trình web PHP cũng cung cấp cho người lập trình những hàm đã được định nghĩa sẵn. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu một số hàm xử lý chuỗi cơ bản và thường sử dụng.

Hàm ltrim(str [,char] )

Xoá khoảng trắng từ bên trái của chuỗi, nếu có tham số char thì sẽ bỏ luôn các các ký tự bên trái trong char.

Ví dụ:

Hàm rtrim( str [,char])

Xoá khoảng trắng từ bên phải của chuỗi, nếu có tham số char thì sẽ bỏ luôn các các ký tự bên phải trong char.

Ví dụ:

Hàm trim($st [,char])

Loại bỏ kí tự thừa ở đầu và cuối của xâu, nếu có tham số char thì sẽ bỏ luôn các các ký tự bên phải trong char.

Ví dụ:

Hàm ucfirst($st )

Viết hoa kí tự đầu tiên của một xâu.

Ví dụ:

Hàm ucwords($st )

Viết hoa kí tự đầu tiên của mỗi từ.

Ví dụ:

Hàm strtolower($str)

Biến kí tự bất kỳ thành chữ thường.

Ví dụ

Hàm strtoupper($st )

Biến kí tự bất kỳ thành chữ hoa.

Ví dụ:

Hàm strlen($st)

Kết quả trả về độ dài của xâu

Ví dụ

Hàm strcmp($str1, $str2)

Hàm so sánh chuỗi không phân biệt chữ hoa và chữ thường, hàm này trả về kết quả là:

+ = 0: nếu hai chuỗi bằng nhau

+ < 0: nếu chuỗi $str1 nhỏ hơn chuỗi $str2

+ > 0: nếu chuỗi $str1 lớn hơn chuỗi $str2

Ví dụ

Hàm strstr($st1, $st2) và strchr($s1, $st2)

Hàm tìm một chuỗi trong 1 chuỗi và trả về là một chuỗi con của chuỗi $st1 được lấy từ vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi $st2 đến hết chuỗi $st1 nếu tìm thấy chuỗi $st2 trong chuỗi $st1, nếu không tìm thấy thì trả về giá trị FALSE.

Ví dụ

Hàm substr(string,start[,length])

Hàm trả về chuỗi con bắt đầu từ start nếu có length thì lấy length ký tự nếu không có length thì lấy đến cuối. Nếu start thì lấy từ cuối về đầu

Ví dụ:

Hàm sha1(string)

trả về 40 ký tự mã hóa dạng hex

Ví dụ:

Hàm md5(string)

Hàm trả về 32 ký tự mã hóa dạng hex

Ví dụ:

 

Hàm strpos($st1,$st2)

Hàm tìm vị trí chuỗi con và trả về vị trí chuỗi con đầu tiên của cuổi $st2 trong chuỗi $st1, nếu không tìm thấy thì kết quả trả về là FALSE

Ví dụ:

Hàm str_replace($st1, $st2, $st)

Hàm tìm kiếm chuỗi $st1 trong chuỗi $st, nếu tìm thấy thì thay thế chuỗi $st1 bằng chuỗi $st2 trong chuỗi $st.

Ví dụ

Hàm strrev($st )

Đảo ngược 1 xâu.

Ví dụ

Hàm explode($ch,$st)

Hàm tách chuỗi $st thành nhiều phần tử con bằng cách chỉ định chuỗi tách $ch và gán từng chuỗi con vào các phần tử của mảng

Ví dụ

Hàm implode($ch, $mang)

Hàm kết hợp các phần tử của mảng thành một chuỗi các phần tử khi ráp thành chuỗi sẽ cách nhau bằng một chỉ thị $ch.

Vi dụ

Hàm chr(number)

Hàm đổi số thành ký tự trong bảng mã ASCII:

Ví dụ:

Phép toán nối chuỗi (.)

Ví dụ:

 

Học PHP Cơ bản