Thư viện hàm ngày giờ

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số hàm cơ bản xử lý ngày giờ trong lập trình web với PHP.

Hàm checkdate ($month , $day, $year )

Hàm kiểm tra ngày nhập vào có hợp lệ không?

Trong đó: Hàm trả về giá trị đúng hoặc sai.

$month, $day, $year: là kiểu dữ liệu số nguyên, là tháng ngày năm được nhập vào để kiểm tra.

Ví dụ

Hàm date ($format [,$timestamp ] )

Hàm trả về một chuỗi được qui định bởi chuỗi định dạng $format

Nếu $format =

 d   Ngày có dạng hai chữ số 01- 31
 D   Thứ trong tuần có 3 ký tự Mon – Sun
 j  Ngày được có dạng 1-31
 l/L  Thứ trong tuần được viết đầy đủ Monday – Sunday
 N  Cho ra số thứ tự của ngày trong tuần (1-7)1: Monday – 7: Sunday
 w  Cho ra số thứ tự ngày trong tuần 0: Monday – 6: Sunday
 W  Cho ra số thứ tự tuần trong 1 năm
 z  Cho ra ngày thứ máy trong năm(0 – 365)
 F  Cho ra tên tháng đầy đủ từ January tới December trong năm
 m  Cho ra tháng từ 01 – 12
M Cho ra tên tháng chỉ có 3 ký tự đầu từ Jan đến Dec
n Cho ra tháng từ 1 – 12
y Cho ra năm có 2 chữ số 09
Y Cho ra năm có 4 chữ số 2009
a Dạng am và pm
A Dạng AM và PM
g  Định dạng đồng hồ 12
G Định dạng đồng hồ 24
H Cho ra giờ 0 -23 h
h Cho ra giờ 1- 12h
i Cho ra phút (0-59)
S Cho ra giây(0-59)

Ví dụ:

Lấy giá trị của ngày hiện tại getdate():

Hàm trả về mảng gồm 10 phần tử để lưu trữ các giá trị, là ngày tháng năm hiện tại.

 seconds   giây
 minutes  phút
  hours  giờ
 mday  ngày trong tháng
 wday  ngày trong tuần
 mon  tháng(dạng số)
 year năm
yday ngày trong năm
weekday thứ trong tuần
month: tháng (số)
0 số giây

Ví dụ

Hàm xác định vị trí: date_default_timezone_set(‘Asia/Ho_Chi_Minh’);

Hàm định dạng ngày: date_format($date,”Y/m/d H:i:s”);

Lấy thời gian hiện tại: time()

Hàm time()

Hàm trả về thời gian hiện tại được đo lường theo giá trị giây(tính từ 1/1/1970 00:00:00 GMT).

Ví dụ

Học PHP Cơ bản