Thư viện hàm số trong PHP

Trong bài này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số hàm xử lý số cơ bản trong lập trình PHP đã định nghĩa sẵn.

Hàm abs(x)

Hàmgiá trị tuyệt đối

Ví dụ:

Hàm round(x[,i])

Hàm làm tròn số x

Ví dụ:

Hàm floor(x)

Hàm làm lấy phân nguyên

Ví dụ

Hàm exp(x)

Hàm trả về ex

Ví dụ

Hàm sin(x), cos(x), tan(x) với x radian

Ví dụ:

Hàm sqrt(x)

Hàm trả về giá trị căn bậc hai của số không âm x

Ví dụ

Hàm rand(n1,n2)

Hàm trả về số ngẫu nhiên trong khoảng n1đến n2

Ví dụ:

Hàm log(x)

Hàm trả về giá trị là logaric cơ số 10 của x

Ví dụ

Hàm pow(a, x)

Hàm trả về giá trị của ax

Ví dụ

Hàm pi()

Hàm trả về giá trị là số pi, hàm không có tham số.

Ví dụ:

Hàm range(gt1,gt2)

Hàm lấy giá trị nguyên trong khoảng gt1… gt2

Ví dụ:

Hàm number_format()

Hàm định dạng số

Ví dụ

 

Học PHP Cơ bản