Thư viện Session được CodeIgniter

Tổng quan về thư viện Session

Thư viện Session được CodeIgniter hỗ trợ nhằm thực hiện việc duy trì trạng thái và hoạt động của người dùng trong khi họ duyệt trang web.

Session trong Codeigniter là một mảng chứa các thông tin như:

  • ID là duy nhất của người sử dụng, được mã hóa bằng md5 được tự động sinh ra khi tạo session
  • Địa chỉ IP của người dùng
  • User Agent(trình duyệt) của người sử dụng
  • timestamp(thời gian truy cập gần nhất)

Để lấy các tham số trong Session ta sử dụng cú pháp sau:

Ví dụ:

Sử dụng thư viện

Load thư viện

Cũng như các thư viện khác trong CodeIgniter khi muốn sử dụng thư viện nào chúng ta cần load thư viện đó ra,để sử dụng thư viện này ta sẽ load như sau

Hoặc có thể vào file application/config/autoload.php để tự động load thư viện này:

Cấu hình key

Khi muốn sử dụng thư viện này chúng ta cần phải cấu hình key cho nó,các bạn có truy cập vào application/config/config.php tìm tới đoạn code cấu hinh:

Trong đó key có thể là chuỗi bất kỳ mà bạn gắn vào.

Lưu thông tin

Để lưu một biến vào trong Session chúng ta sử dụng cú pháp sau:

Hoặc

Trong đó giá trị cần lưu có thể là 1 giá trị hoặc mảng các giá trị

Ví dụ:

Với ví dụ trên chúng ta đang thực hiện lưu 1 mảng các giá trị vào session

Lấy thông tin từ mảng session

Khi mà các bạn đã lưu dữ liệu vào 1 biến nào đó mà muốn lấy ra sử dụng thì chúng ta sử dụng theo cú pháp sau:

Ví dụ:

Hủy 1 tên session

Để hủy 1 tên session ta sử dụng Cú pháp:

Ví dụ:

Hủy tất cả sesion

Nếu muốn hủy tất cả các session hiện tại, thì chúng ta dùng hàm

Sử dụng flashdata

Trong CI hỗ trợ “flashdata” nó rất hữu ích trong việc tạo ra các câu thông báo, hoặc thông tin trạng thái, đặc điểm của flashdata chỉ có giá trị đến request kế tiếp và sẽ tự động xóa.

+ Để tạo ra flashdata:

+ Để đọc 1 flashdata:

Ví dụ:

Khi  chuyển hướng trong đến admin/dashboard, ta có thể xuất thông báo

Và ‘message’ sẽ bị xóa.

Chúc các bạn học tập tốt!

Học Codeignter