Thuộc tính phần tử(Elements) trong HTML

Thuộc tính của thẻ HTML

Thuộc tính trong HTML cung cấp thông tin thêm cho Element trong HTML

Tất cả các Element có thể có thuộc tính

Thuộc tính được khai báo ở thẻ bắt đầu

Thuộc tính bao gồm 2 thành phần: tên thuộc tính = “Giá trị”

Ví dụ:

Trong ví dụ trên:

  • href được sử dụng để chỉ rõ địa chỉ liên kết
  • src được sử dụng chỉ nguồn của hình ảnh
  • heigth, width: chỉ rõ chiều cao và chiều dài của hình ảnh khi xuất lên trình duyệt
  • alt: là thuộc tính thay thế khi nguồn hình không tồn tại
  • style: là thuộc tính định dạng kiểu của phần tử, thẻ tích này được xem là CSS
  • title: là thuộc tính hiển thị chú thích khi đưa chuột vào nội dung thẻ

Một số chú ý

Thuộc tính nên sử dụng chữ thường

Giá trị thuộc tính nên sử dụng dấu nháy đơn hoặc dấu nháy kép, HTML có thể hiểu nếu thuộc tính không chứa dấu cách. Tuy nhiên dấu nháy kép là phổ biến.

Ví dụ:

Trường hợp giá trị thuộc tính có chứa cả dấu nháy đơn và dấu nháy kép

Ví dụ:

 

Hồ Diên Lợi
Đến với CNTT là tình cờ, tuy nhiên khi đã tham gia rồi thì mới biết đây chính là đam mê, hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ qua, để chia sẽ đam mê công nghệ đến nhiều người hơn!