Toán tử trong PHP

Toán tử trong lập trình PHP bao gồm các loại toán tử sau:

  • Toán tử số học
  • Toán tử gán
  • Toán tử so sánh
  • Toán tử tăng / giảm
  • Toán tử logic
  • Toán tử chuỗi

1. Toán tử số học

Toán tử Ví dụ Mô tả
+ $x + $y Phép cộng
$x – $y Phép trừ
* $x * $y Phép nhân
/ $x / $y Phép chia
% $x % $y Lấy số dư phép chia
** $x ** $y Phép lũy thừa

2. Toán tử gán

Phép gán Diễn giải Mô tả
$x = A $x = A Phép gán bằng
$x += A $x = $x + A Phép gán cộng
$x -= A $x = $x – A Phép gán trừ
$x *= A $x = $x * A Phép gán nhân
$x /= A $x = $x / A Phép gán chia
$x %= A $x = $x % A Phép gán số dư

3. Toán tử so sánh

Toán tử Ví dụ Mô tả
== $x == $y So sánh bằng, trả về true nếu $x bằng $y
=== $x === $y So sánh loại và giá trị, trả về true nếu $x cùng loại và cùng giá trị với $y
!= $x != $y So sánh không bằng, trả về true nếu $x không bằng $y
<> $x <> $y So sánh không bằng, trả về true nếu $x không bằng $y
!== $x !== $y So sánh không cùng loại, trả về true nếu $x không cùng loại với $y
> $x > $y So sánh lớn hơn, trả về true nếu $x lớn hơn $y
< $x < $y So sánh bé hơn, trả về true nếu $x bé hơn $y
>= $x >= $y So sánh lớn hơn hoặc bằng, trả về true nếu $x lớn hơn hoặc bằng $y
<= $x <= $y So sánh bé hơn hoặc bằng, trả về true nếu $x bé hơn hoặc bằng $y

4. Toán tử tăng / giảm

Toán tử Mô tả
++$x Tăng $x lên 1, sau đó trả về giá trị $x
$x++ Trả về giá trị x, sau đó tăng $x lên 1
–$x Giảm $x lên 1, sau đó trả về giá trị $x
$x– Trả về giá trị x, sau đó giảm $x lên 1

5. Toán tử logic

Toán tử Ví dụ Mô tả
and $x and $y Trả về giá trị true nếu cả $x  $y đều đúng
&& $x && $y Trả về giá trị true nếu cả $x  $y đều đúng
or $x or $y Trả về giá trị true nếu cả $x hoặc $y đều đúng
|| $x || $y Trả về giá trị true nếu cả $x hoặc $y đều đúng
xor $x xor $y Trả về giá trị true nếu một trong hai $x hoặc $y đúng, nhưng không phải cả 2 đều đúng
! !$x Trả về giá trị true nếu $x không đúng

6. Toán tử chuỗi

Toán tử Ví dụ Mô tả
. $string1.$string2 Nối chuỗi $string1 và $string2
.= $string1.=$string2 Gắn chuỗi $string2 vào $string1

Học PHP Cơ bản