ToggleButton trong lập trình Android

ToggleButton

ToggleButton là loại View hiện thị hai trạng thái onoff (checked, unchecked) nó kế thừa từ CompoundButton nên cách sử dụng của nó giống với CheckBox chỉ là cách hiện thị thông tin khác nhau một chút (nên về chi tiết, cách triển khái ban đọc: CheckBox Android trước)

ToggleButton mặc định hiện thị một dòng text (cho biết trạng thái on, off: ví dụ ON/OFFBẬT/TẮT … dòng text này do bạn thiết lập), đồng thời một dòng kẻ phía dưới

Cách triển khai XML, code Java tương tự như phần CheckBox với các phương thức như: isChecked, setChecked, setOnClickListener …

Một số thiết lập

 • Thiết lập styleCó sẵn một số kiểu thể hiện ToggleButton có sẵn trong thư viện bạn có thể sử dụng như:

  • style=”@android:style/Widget.Button.Toggle”
  • style=”@android:style/Widget.Holo.Light.Button.Toggle”
  • style=”@android:style/Widget.Material.Button.Toggle”
 • Tùy chọn hiện thịTương tự CheckBox, RadioButton … bạn có thể thiết lập android:background gán một Selector trong đó chứa các Drawable cho các trạng thái checked/unchecked. Ví dụ có:

  drawable/toggle_state_on.xml

  drawable/toggle_state_off.xml

  drawable/toggle_custom.xml

  Sau đó thiết lập vào ToggleButton bằng: android:background=”@drawable/toggle_custom”

Bài viết khác

Hồ Diên Lợi
Đến với CNTT là tình cờ, tuy nhiên khi đã tham gia rồi thì mới biết đây chính là đam mê, hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ qua, để chia sẽ đam mê công nghệ đến nhiều người hơn!

DANH SÁCH BÀI HỌC