Tổng quan về CSS3

CSS3 là gì?
CSS3 là phiên bản mới nhất của CSS.

Cách sử dụng CSS3 hoàn toàn giống với cách sử dụng CSS mà bạn đã từng học.

CSS3 KẾ THỪA các tính năng và thuộc tính của những phiên bản CSS trước đó. Đồng thời PHÁT TRIỂN THÊM các tính năng và thuộc tính mới giúp cho việc định dạng trang web hay hơn, chuyên nghiệp hơn.

Dưới đây là một ít trong số các tính năng mới của CSS3:

Tạo góc bo tròn cho phần tử
Cách tạo góc bo tròn cho phần tử HTML bằng CSS

Tạo đường viền bằng hình ảnh
Với các thuộc tính mới của CSS3, ta có thể tạo đường viền bằng hình ảnh cho phần tử.

Gradient color

Tạo độ bóng cho chữ

Học CSS