Toolbar, ActionBar trong lập trình Android

Tổng quan về ActionBar, App Bar trong Android

ActionBar giờ được hiểu là App Bar theo thiết kế Meterial Design, nó chứa các thành phần với mục đích điều hướng ứng dụng như:

  • Icon ứng dụng
  • Nút mũi tên để quay lại cửa sổ cha
  • Tiêu đề
  • Những nút bấm chính cho Activity
  • Các thành phần điều hướng (ví dụ Navigation drawer)

Toolbar trong Android

Cơ bản sử dụng về ActionBar

Mọi ứng dụng, nếu không có thiết lập gì đặc biệt (Bằng theme) thì sẽ xuất hiện một ActionBar như hình:

Action Bar

Đổi tiêu đề ActionBar

Tiêu đề của ActionBar hiện thị trên đỉnh màn hình được điều khiển bởi file AndroidManifest.xml, trong nút Activity gán tiêu đề vào thuộc tính android:label

Trong đoạn mã trên, Activity có tên MainActivity được thiết lập tiêu đề bằng chuỗi “@string/myactivityname”

Nếu Activity không có thiết lập android:label thì nó lấy giá trị mặc định từ android:label của nút application

Thay đổi tiêu đề bằng mã khi chạy

Bạn có thể thay đổi tiêu đề, icon của ActionBar bất kỳ lúc nào muốn bằng viết mã Java, trong Activity gọi getSupportActionBar() để lấy đối tượng ActionBar sau đó bạn truy cập các thuộc tính, thiết lập các thuộc tính để thay đổi.

Tham khảo đoạn mã sau:

Thiết lập hiện thị ICON trên ActionBar Android

Tham khảo đoạn mã sau:

ICON ACTIONBARNhiều trường hợp muốn co kéo icon vừa với ActionBar, có thể tham khỏa mã sau

Thêm các Action vào ActionBar

Tùy biến hiện thị biểu tượng bấm quay trở lại

Mặc định nếu bạn muốn hiện thị biểu tượng có hình mũi tên như là nút bấm quay trở lại cửa sổ trước, hãy dùng đoạn code sau:

Bạn cũng có thể thay đổi hình mũi tên thành biểu tượng khác

Bắt sự kiện khi bấm vào nút mũi tên quay lại

Các nút bấm Action và kể các nút mũi tên trên ActionBar khi bấm vào sẽ gọi phương thức onOptionsItemSelected(MenuItem item) của Activity, nên muốn bắt các sự kiện khi bấm vào các loại nút bấm này bạn cần quá tải (overrided) phương thức trên, trong đó item chính là đối tượng biểu diễn nút bẩm, thông qua việc xác định ID của item sẽ biết nút nào được bấm.

Lưu ý riêng nút mũi tên bấm quay trở lại ở trên, có ID cố định là: android.R.id.home

Xem đoạn mã sau, khi bấm vào nút quay lại, sẽ tương ứng bấm vào nút back cứng của điện thoại

Thêm menu vào ActionBar

Để nạp một menu vào ActionBar của Activity, bạn chỉ việc quá tải phương thức onCreateOptionsMenu, ví dụ nạp menu định nghĩa trong XML: R.menu.mymenu

Và nội dung \res\menu\mymenu.xml có dạng:

Tương tự như trên, để bắt sự kiện khi bấm vào các menu này bạn chỉ việc chỉnh lại onOptionsItemSelected thêm các kiểm tra cho menu có id là menu1, menu2 …

Toolbar trong Android

Toolbar được giới thiểu từ API 21, nó như là mở rộng của ActionBar, giúp cho việc tùy biến dễ dàng hơn ActionBar. Trong thư viện AppCompatToolbar được triển khai ở lớp android.support.v7.widget.Toolbar

Khác biệt giữa Toolbar và ActionBar đó là với Toolbar nó là một View (ViewGroup), nên nó có thể khai báo trong Layout, nó có thể chứa các View khác để bạn thoải mái tùy biến, nó có thể nằm ở vị trí tùy biến khác nhau trong Layout, có thể thực hiện các Animate dễ dàng, có thể chèn nhiều Toolbar trong một Active

Sử dụng Toolbar như ActionBar

Đầu tiên bạn cần đảm bảo tích hợp thư viện AppCompat-v7 vào build.gradle

Tiếp theo cần hủy ActionBar bằng cách thay đổi thông số Theme có:

Ví dụ sử dụng trực tiếp Theme có tên Theme.AppCompat.Light.NoActionBar để xây dựng AppTheme đã hủy ActionBar

Từ lúc này trong Layout của Activity bạn có thể thêm Toolbar, ví dụ:

Trong đoạn mã trên bạn cũng lưu ý android:fitsSystemWindows=”true” để layout tính toán chính xác chiều cao khi đã hủy ActionBar.

Giờ thì Toolbar đã chạy với vai trò như là một View, để Toolbar này có chức năng như ActionBar thì bạn thể thêm đoạn mã như sau:

Kết quả Toolbar đã giống với ActionBar

Tùy biến Style của Toolbar

Style của Toolbar có thể chỉ định và tùy biến với các thuộc tính android:themeapp:titleTextAppearanceapp:popupTheme,

ToolbarThemeToolbar.TitleText soạn thảo trong res/values/styles.xml, ví dụ:

toolbar

Thiết lập hiện thị Icon ứng dụng

Làm tương tự như ActionBar thông thường, ngoài ra có thêm thiết lập vị trí hiện thị Icon ứng dụng

Tùy biến tiêu đề bằng chèn View

Ví dụ dùng TextView để thể hiện Title của Toolbar

Trong code Java thực hiện

Bài viết khác

Hồ Diên Lợi
Đến với CNTT là tình cờ, tuy nhiên khi đã tham gia rồi thì mới biết đây chính là đam mê, hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ qua, để chia sẽ đam mê công nghệ đến nhiều người hơn!

DANH SÁCH BÀI HỌC