URLs trong CodeIgniter

CodeIgniter URLs

Mặc định, các URL trong CodeIgniter được thiết kế để trở thành công cụ tìm kiếm và thân thiện với con người. Thay vì sử dụng chuỗi truy vấn, Codeignter tiếp cận dựa trên phân đoạn

Ví dụ:

Chuỗi truy vấn

Phân đoạn

Phân đoạn URI

Các phân đoạn trong URL, thường là

1/ Phân đoạn thứ nhất đại điện cho lớp

2/ Phân đoạn thứ hai đại diện cho hàm hoặc phương thức

3/ Những phân đoạn còn lại đại diện cho tham số của hàm

Thư viện URI và trình trợ giúp URL chứa các hàm chức năng giúp lấy dữ liệu từ URL hay phân đoạn dễ dàng

Xóa index.php trên URL

Mặc định, index.php sẽ chứa trên URLs

Thêm tập tin .htaccess với nội dung sau vào trong thư mục gốc của ứng dụng, nếu

Sau đó vào application/config/config.php tìm dòng:

Sửa thành

Ví dụ:

Thêm phần mở rộng sau URLs

Vào application/config/config.php tìm dòng:

Sửa thành

 

Học Codeignter