View trong CodeIgniter

View trong codeignter chứa mã lệnh để hiển thị lên trình duyệt web, có thể là một trang, một phần của một trang như: header, footer hay các module của một ứng dụng web

View không được gọi trực tiếp mà phải thông qua Controller hoặc từ View(gián tiếp)

Tạo View

Thư mục gốc của view là: application\views\

Trong thư mục views lập trình viên có thể tổ chức view sao có khoa học để dễ quản lý, và phụ thuộc vào cách thức tổ chức

Load View

Để load một view cụ thể ta sử dụng phương thức

Ví dụ:

Đưa dữ liệu tới view

Trong codeignter có thể đưa dữ liệu mảng(array) hoặc đối tượng(object) cho view thông quan tham số thứ 2 của phương thức view

Ví dụ:

Hoặc

Khi đó tại view sẽ lấy dữ liệu ra

 

Học Codeignter