Vòng lặp trong PHP

Vòng lặp trong PHP được sử dụng để thực thi cùng một khối code một số lần nào đó đã xác định. PHP hỗ trợ 4 kiểu vòng lặp sau

1. Vòng lặp for

Vòng lặp for thường được dùng khi chúng ta biết trước số lần lặp, biến đếm chạy trong khoảng giới hạn của vòng lặp, và giá trị lặp.

Vòng lặp sẽ kết thúc khi biến đếm vượt qua giới hạn của vòng lặp.

 

Cấu lệnh for

Cú pháp:

for ($biến chạy = <giá trị đầu>; <điều kiện của vòng lặp>; <giá trị lặp>)

{

          // Khối lệnh

}

Ví dụ:

Trong vòng lặp nếu chúng ta nhúng nhiều mã lệnh HTML, khi đó nếu chúng ta sử dụng lệnh in hoặc nối chuỗi rất phức tạp do đó chung ta cần sử dụng như sau:

<?php for(…): ?>

Mã lệnh HTML

<?php endfor; ?>

Ví dụ:

2. Vòng lặp foreach

Vòng lặp foreach thường được dùng để duyệt tập hợp(mảng). Vòng lặp này sẽ duyệt từ phần tử đầu tiên đến phần tử cuối cùng của tập hợp(mảng).

Cú pháp:

foreach ($tên_mảng as $khóa => $giá_trị)

{

          // khối lệnh

}

Ví dụ: Vòng lặp foreach

Cũng giống như vòng lặp for ta có thể dùng như sau:

<?php foreach(…): ?>

<? endforeach; ?>

Ví dụ:

<?php foreach(…): ?>

<? endforeach; ?>

3. Vòng lặp while

Khi chúng ta không xác định được số lần lặp (số lần lặp phụ thuộc vào điều kiện tại thời điểm thực thi) thì chúng ta sử dụng Vòng lặp whlie.

Câu lệnh while

Cú pháp:

while (<điều kiện>)

{

          // Khối lệnh

}

Ví dụ:

Cũng giống như vòng lặp for ta có thể dùng như sau:

<?php while(…): ?>

<? endwhile; ?>

Ví dụ:

4. Vòng lặp do … while

Cú pháp:

do

{

          // khối lệnh

}

while (<điều kiện>);         

Ví dụ:

Học PHP Cơ bản