Xây dựng hàm trong PHP

Hàm là tập hợp các lệnh để giải quyết một vấn đề nhỏ trong lập trình PHP, ngoài ra hàm còn có ý nghĩa chia nhỏ đoạn mã để hoặc tránh lặp đi lặp lại mã lệnh.

  • Cấu trúc của hàm

function tenham(<danh sách tham số>)

{

//Mã lệnh PHP

[return <giá trị>;]

}

Ví dụ:

  • Sử dụng hàm
    Hàm sau khi được tạo có thể được gọi lại thông qua tên hàm, nếu hàm có các thông tin bên trong thì cung cấp đầy đủ các thông tin, nếu hàm có giá trị trả về thì phải có biến để nhận giá trị của hàm.

Ví dụ:

  • Hàm có tham số bắt buộc

Ví dụ:

  • Hàm có tham số bắt buộc và trả về giá trị

Ví dụ:

  • Hàm có tham số tùy chọn(mặc định)

Ví dụ:

Học PHP Cơ bản