Xóa phần tử HTML trong jQuery

Trong jQuery, chủ yếu có hai phương thức dùng để xóa phần tử HTML.

Phương thức remove() – dùng để xóa phần tử HTML.
Phương thức empty() – dùng để xóa nội dung của phần tử HTML.
Phương thức remove() trong jQuery
Phương thức remove() được dùng để xóa phần tử HTML.

Cú pháp
$(“selector1,selector2,….,relectorN”).remove();
Ví dụ 1
Câu lệnh dưới đây sẽ xóa và các phần tử <div> có class là “abc”, và các phần tử <p>

$(“p, div.abc”).remove();
Xem ví dụ
Ngoài cách điền các tham số như tên class, tên id, :first-child, :last-child,.v.v.. vào trong selector, bạn cũng có thể đặt chúng vào bên trong phương thức remove()

Ví dụ 2
Câu lệnh dưới đây sẽ xóa các phần tử <div> và <p> có class là “abc”

$(“p, div”).remove(“.abc”);
Xem ví dụ
Phương thức empty() trong jQuery
Phương thức empty() được dùng để xóa nội dung của phần tử HTML.

Cú pháp
$(“selector1,selector2,….,relectorN”).empty();
Ví dụ
Câu lệnh dưới đây sẽ xóa nội dung của các phần tử <div> có class là “abc” và các phần tử <p>

$(“p, div.abc”).empty();

Học JQuery