Xử lý form trong PHP

Form là một thành phần của trang web. Người dùng trao đổi thông tin với Server thông qua form. Trên form có rất nhiều đối tượng khác nhau (textField, Textarea, Button, RadioButton, CheckBox, List/Menu).

Các thuộc tính cơ bản của thẻ(tag) form:

 • name: tên form
 • action: hành động
 • method: phương thức
 • vị trí: _top, _parent, _self, _black
 • enctype: thuộc tính mã hóa

Trong đó:

name: định danh của form

action: là đường dẫn của tập tin cần xử lý(tập tin có phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình như .php), tuy nhiên nếu action để rỗng thì chính tập tin hiện hành sẽ xử lý khi người dùng nhấn vào nút có kiểu là submit.

method: Phương thức là cách thức lấy giá trị trên form. Chúng ta có hai phương thức sau: POST và GET

Phương thức POST

– Biến $_POST được dùng để lấy các giá trị trên form thông qua phương thức POST. Thông tin được gửi từ form với phương thức này không giới hạn dung lượng thông tin gửi đi.

– Thông tin được gửi bằng phương thức POST sẽ không hiện thị lên địa chỉ URL nên người dùng không thể thấy được.

– Để lấy giá trị của một điều khiển(đối tượng) trên form theo phương thức POST ta sử dụng biến $_POST[“Tên ĐK”] hoặc $_REQUEST[“Tên ĐK”]

Ví dụ:

Trong ví dụ này ta thấy action bằng rỗng do đó chính tập tin này sẽ là tập tin nhận giữ liệu khi nhân vào nút type=”submit”, ta có thể viết đoạn mã <?php ?> trước hoặc sau thẻ form.

Phương thức GET

– Biến $_GET được dùng để lấy các giá trị trên form thông qua phương thức GET. Thông tin được gửi từ form với phương thức này bị giới hạn lượng thông tin gửi đi (tối đa 100 ký tự).

– Thông tin được gửi bằng phương thức GET sẽ hiện thị lên địa chỉ URL nên người dùng có thể thấy được thông tin.

– Để lấy giá trị của một điều khiển(đối tượng) trên form theo phương thức GET ta sử dụng biến $_GET[“Tên ĐK”] hoặc $_REQUEST[“Tên ĐK”]

Ví dụ:

Các thành phần trên form

Thẻ input[type=”text”]

Kết quả:

Thẻ input[type=”password”]

Thẻ input[type=”submit”]

Thẻ input[type=”button”]

Thẻ input[type=”reset”]

Thẻ input[type=”radio”]

Thẻ input[type=”checkbox”]

Thẻ input[type=”color|date|datetime-local|email|number|month|url|tel|time|search|…”]

Thẻ <select> và <option>

Thẻ <textarea>

Thẻ <button>

Thẻ <datalist> và <option>

Thẻ <output>

Thuộc tính của thẻ <input>

 • autocomplete
 • autofocus
 • form
 • formaction
 • formenctype
 • formmethod
 • formnovalidate
 • formtarget
 • height and width
 • list
 • min and max
 • multiple
 • pattern (regexp)
 • placeholder
 • required
 • step

Học PHP Cơ bản