Xử lý Upload tập tin lên Server trong PHP

Trong hầu hết các ứng dụng web, thông thường người dùng có thể upload file lên server. Đối với ứng dụng web xây dựng bằng ngôn ngữ PHP chúng ta cũng có thể xây dựng cho người dùng upload file lên server.
Các bước upload file
Bưới 1: Tạo form upload file:

<form id=”file” action=”upload_file.php” enctype=”multipart/form-data” method=”POST” name=”file_upload”></form>

Chú ý:

+ Đối với form để upload file thì trên thẻ form chúng ta bổ sung thêm thuộc tính enctype =”multipart/form-data“.

+ Method được sử dụng theo phương thức POST

+ Nếu muốn quyết định kích cỡ tối đa của tập tin upload thì trong thẻ input FileField upload chúng ta bổ sung thêm thuộc tính value = “kích thước tối đa” – đơn vị tính là byte, lúc này thuộc tính name của file field có giá trị là “MAX_FILE_SIZE”.

Bước 2: Viết code thực hiện việc upload file

Để lấy thông tin hình ảnh ta sử dụng biến $_FILES[“Tên ĐK”][“Kiểu”];

Trong đó:

  • name: lấy ra tên tập tin
  • tmp_name: tên được upload lên trên server nằm trong thư mục Temp
  • size: trả về kích thước tập tin, đơn vị byte
  • type: lấy ra tên kiểu của tập tin
  • error: Lỗi nếu có

Ví dụ:

Trong đó: Hàm move_uploaded_file(file_tạm, nơi lưu trữ upload) để di tập tin Temp trên server về thư mục lưu ‘thumuc’ trên server.

Học PHP Cơ bản