Xuất dữ liệu ra trình duyệt Web

Để xuất dữ liệu ra trình duyệt web, trong lập trình web PHP thường dùng các hàm sau: echo, print, print_r

Hàm echo()

echo (<Thông tin cần xuất>);

echo <Thông tin cần xuất>;

Trong đó:

Thông tin cần xuất:

  • Có thể là chuỗi
  • Có thể là biến
  • Có thể là biểu thức

Ví dụ:

Hàm print()

print (<Thông tin cần xuất>);

print <Thông tin cần xuất>;

Hàm print_r()

print_r(<Thông tin cần xuất >);

Trong đó:

Đối tượng:

  • Mảng
  • Đối tượng(Object)
  • Biến cơ bản

Học PHP Cơ bản